vrijdag 28 mei 2010

Brief aan minister Schauvliege over besparingen

Geachte minister Schauvliege,

Op 27 oktober 2009 organiseerde u een debriefing over de cultuurbegroting voor 2010. Door een besparing op de indexeringsmechanismen moesten gesubsidieerde organisaties tussen de 2% en de 5% inleveren. Op 19 maart 2010 besliste de Vlaamse Regering om geen landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed en geen landelijke organisaties voor volkscultuur te subsidiƫren voor de beleidsperiode 2010-2011. Op 11 mei ll. meldde u de cultuursector dat er voor 2010 geen nieuwe projectoproepen worden gelanceerd en dat 'lopende procedures worden afgewerkt binnen de beschikbare budgetten'.

Het is duidelijk dat er bespaard wordt, en voor wie de actualiteit volgt, is dat natuurlijk geen verrassing. Het Cultureel-Erfgoedoverleg is blij dat er bij de laatste begrotingscontrole niet geraakt werd aan de structurele subsidies.
Toch hebben de genomen maatregelen ingrijpende gevolgen.

Projecten zijn bij uitstek een manier om te experimenteren, om nieuwe technieken of nieuwe methodes uit te proberen. Ze stimuleren innovatie binnen de erfgoedsector en genereren aandacht voor erfgoed binnen de samenleving. De noodzaak aan experimenten, innovatie en maatschappelijke integratie wordt onderschreven in verscheidene visieteksten van het cultuurforum, onder meer in die van het atelier duurzaam beleid. Het schrappen van projectsubsidies is begrijpelijk op korte termijn, maar kan op langere termijn de verdere ontwikkeling van de sector cultureel erfgoed beperken.

Projecten zorgen voor tewerkstelling en voor de opbouw van specifieke deskundigheid en expertise. Het cultureel-erfgoedveld dreigt zo op korte termijn opgebouwde expertise te verliezen.
Het Cultureel-Erfgoeddecreet is zeer jong. Het werd, zoals u weet, in 2008 goedgekeurd. De sector van het cultureel erfgoed zit volop in een overgangsfase. Sommige organisaties worden nog gesubsidieerd op basis van oudere decreten, andere hebben de overstap naar het nieuwe decreet recentelijk gemaakt. Enkele organisaties worden nu nog voornamelijk projectmatig ondersteund, terwijl ze een rol zouden kunnen opnemen als expertisecentrum. Het is voor de sector niet duidelijk welke invloed de recente beslissingen zullen hebben in deze overgangsperiode. De vrees leeft dat de besparingen ertoe zullen leiden dat het Cultureel-Erfgoeddecreet niet volledig gerealiseerd zal worden.

Mevrouw de Minister, we vragen u met nadruk om uw collega’s te overtuigen van de bijzondere positie van de sector cultureel erfgoed. Het Vlaamse erfgoedbeleid is nauwelijks 10 jaar oud. Het eerste Ergoeddecreet werd pas in 2004 gestemd. Als minister van Leefmilieu weet u ongetwijfeld dat jonge plantjes kwetsbaar zijn. En cultureel erfgoed is een jong plantje in het Vlaamse cultuurlandschap. We hopen dat we mogen rekenen op uw bijzondere zorg, mocht u genoodzaakt zijn nieuwe besparingsmaatregelen te nemen.

Met vriendelijke groet,

het Cultureel-Erfgoedoverleg