maandag 27 oktober 2014

Beleidsnota Cultuur 2014-2019

De beleidsnota Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019 is beschikbaar. De beleidsnota van minister Gatz geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de de duur van de regeerperiode weer. U kunt de nota downloaden via de volgende link: [BeleidsnotaCultuur-2014-2019].

woensdag 1 oktober 2014

Inzet cultureel-erfgoedbeleid. Input van het Cultureel-Erfgoedoverleg voor minister Sven Gatz

Cultureel-erfgoedoverleg (CEO) brengt in een beknopte nota de prioritaire aandachtspunten in beeld die leven vanuit de sector. Die prioriteiten zijn in een bottom-up traject vanuit het erfgoedveld geformuleerd. Daaruit kwamen drie clusters van prioriteiten naar voren om toekomstgericht cultureel erfgoed in Vlaanderen te ontwikkelen:

Deze drie ingangen of sleutels voor beleid zijn: 
1. inzet op cultureel erfgoed in Vlaanderen als complementair netwerkmodel  
2. inzet op collectieplan Vlaanderen 
3. inzet op digitalisering

Het cultureel-erfgoedoverleg ging hierrond in gesprek met de medewerkers van het kabinet cultuur. De beleidsnota van minister Gatz wordt eerste helft november verwacht, dan vernemen we méér over de inhoudelijke visie en keuzes die de minister uitzet in zijn beleid. We hopen alvast stof tot nadenken en inspiratie te bieden, en rekenen op volgehouden overleg de hele legislatuur.

De integrale nota kunt u hier downloaden.

Cultureel-erfgoed in de media. De voorbije week Vlaamse Regerings- en besparingsnieuws
Andere

Deze cijfers waren nog niet gekend...

In een vorige post gaven wij de cijfers mee die het kabinet Gatz  telefonisch aan ons doorgaf. Deze cijfers bleken echter nog niet volledig te zijn. De besparingen die op de website van CJSM staan vervolledigen het plaatje. Vooral de besparing van 10% op de werkingssubsidies voor erfgoedconvenanten en gemeenten en de vijf steden met beleidsprioriteiten zijn nieuwe informatie. Wie het volledige bericht wil nalezen kan dit op: http://www.cjsm.be/cultuur/nieuws/besparingen-op-cultuur-wat-en-hoe.

donderdag 25 september 2014

Reactie naar aanleiding van de besparingen in de culturele sector

Beste vrienden van de pers,

Vele media berichten vandaag over de besparingen die (ondermeer) de cultuursector treffen. Deze redactionele aandacht en ruimte is essentieel om deze wantoestand aan te klagen. Maar de ondermaatse aandacht voor de culturele erfgoedsector, die nochtans deel uitmaakt van de culturele sector, in die berichtgeving is schrijnend! De lijst ‘culturele organisaties’ op de cover van de Morgen -overigens een fantastisch  beeld en statement- is veel en veel langer, als de  kunstenorganisaties aangevuld worden met de erfgoedorganisaties.

Naast de minimale aandacht en zichtbaarheid zijn ook de gehanteerde cijfers vaak onvolledig (zie daarom hieronder de cijfers die het Cultureel-Erfgoedoverleg bevestigd kreeg vanuit Kabinet Gatz mbt de erfgoedsector).

Opiniestukken en duidingen focussen opnieuw  op het kunstenbeleid, het kunstenveld, kunstenaars en kunstenorganisaties. Natuurlijk moet dat gebeuren. Maar wij vragen volledigheid en rechtvaardigheid voor de kleinere sectoren. Al jaren moeten zij het met  minder doen en zijn bijgevolg niet zo sterk uitgebouwd. Net daarom  hebben zij  eens te méér nood aan de 4de macht!

Contacteer ons gerust voor meer informatie of tekstbijdragen:

Cultureel Erfgoedoverleg
www.cultureelerfgoedoverleg.be
0478 72 23 01
Dagelijks Bestuur: Jorijn Neyrinck, Sigrid Bosmans, Geert van Goethem, Patrick Allegaert

Cultureel-Erfgoedoverleg ontving van het kabinet Gatz telefonisch bevestiging van de volgende informatie:

Het kabinet heeft de cultureel-erfgoedsector bekeken in zijn volle ontwikkeling en rekening houdend met de vele opeenvolgende decretale wijzigingen en het complementaire model, maar anderzijds ook afgestemd op de oefening die voor de Kunstensector wordt gemaakt, en schuift volgende besparingen naar voren:

-  7,5% op projecten
-  4 % op Collectiebeherende instellingen (Musea, Archieven) en Vlaamse Erfgoedbibliotheek
-  5 % op de andere Cultureel-erfgoedwerkingen en publicaties
-  4 % voor het Ijzermemoriaal
-  7,5% voor FARO (steunpunten moeten 20% inleveren, doorheen de diverse decreten, maar gezien FARO eerder al 12,5% inleverde  wordt dit in rekening gebracht hierbij)

> deze besparingen gelden voor het jaar 2015 en gelden op de hele subsidie-enveloppe (de hele werkingssubsidie).
> het kabinet drukte de hoop uit vanaf 2016 correcties te kunnen doorvoeren en sectoren te versterken

> Over alle diverse beleidsdomeinen van cultuur en jeugd gebeurt een gemiddelde besparing van 5 %; de cultureel-erfgoedsector ligt in ditzelfde gemiddelde.

maandag 22 september 2014

HART BOVEN HARD


HART BOVEN HARD is een beweging, gegroeid uit een brede, diverse maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die werken aan een solidaire samenleving en hopen op méér dan vijf jaar besparingspolitiek. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen, vakbonden, ... geloven samen in 'hart boven hard'. Het is een platform dat blijft groeien.

HART BOVEN HARD is een gedeelde noemer voor iedereen, elke organisatie en elke actie die zich achter de programmaverklaring schaart. Die verklaring wordt publiek gemaakt op 22 september, de dag waarop de Minister-president van de Vlaamse Regering de Septemberverklaring uitspreekt. We noemen ze daarom de 'Alternatieve Septemberverklaring'. De verklaring wordt maandag verspreid via de pers, de sociale media en op www.hartbovenhard.be. Ook het Cultureel-Erfgoedoverleg ondertekende deze verklaring. De verklaring persoonlijk of als organisatie ondertekenen kan via de volgende link: www.hartbovenhard.be/onderteken.

Vanavond vormt een debatavond op 3 locaties het startschot van deze beweging. De debatten starten om 20u.30:
- CAMPO, Nieuwpoort 31-35, Gent
- Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, Brussel
- Monty, Montignystraat 3, Antwerpen

www.hartbovenhard.be
Word fan van HART BOVEN HARD op Facebook!
Twitter mee via #hartbovenhard
Vragen, contactgegevens of info: info@hartbovenhard.be

dinsdag 1 juli 2014

Denk mee! Workshop beleidsaanbevelingen

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert op vrijdag 29 augustus een workshop om met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.

Bedoeling is om vanuit de ervaringen, noden, behoeften en perspectieven van het veld de nieuwe minister van cultuur te kunnen inspireren, voeden en accenten leggen in het uitzetten van de lijnen voor het cultureel-erfgoedbeleid van de nieuwe Vlaamse regering. 

Bent u actief in de cultureel-erfgoedsector en werkt u graag mee aan deze workshop? 

Schrijf u dan in met een mailtje aan cultureelerfgoedoverleg@gmail.com.

De workshop gaat door op vrijdag 29 augustus 2014 om 13u.30 in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10 (ingang via Haverwerf), 2800 Mechelen.

donderdag 5 juni 2014

Het water aan de lippen. 24 musea voeren actie op het Martelaarsplein in Brussel.Het Cultureel Erfgoedoverleg wijst in haar memorandum onder meer op de problematiek van de afdwingbaarheid van de terechte kwaliteitseisen van het Cultureel Erfgoeddecreet zonder dat er voldoende financiële middelen tegenover staan. Vandaag verscherpen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea die eis door een verdubbeling te vragen van de subsidies. Hun actie op het Martelarenplein vestigt opnieuw de aandacht op de diepe kloof tussen de terechte hoge verwachtingen en de beschikbare middelen van de Vlaamse Overheid. Lees het persbericht na via deze link [pdf - 270 kB].

woensdag 28 mei 2014

Cultureel Erfgoed: onbekend, maar wel bemind.

Voor de verkiezingen heeft het culturele erfgoedveld in Vlaanderen door middel van een memorandum zijn noden en verwachtingen geformuleerd. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht lijkt het ons daarom nuttig om kort en krachtig de essentie van onze boodschap te herhalen.

Download de aanbevelingstekst via deze link [pdf - 40 kB].